Image
BROWSE CARDIFF

Cynaliadwedd

Gwneud eich busnes yn fwy cynaliadwy

Mae newid amlwg mewn agweddau at gynaliadwyedd, yn benodol ynghylch pecynnu a gwastraff, ond hefyd mewn meysydd eraill megis trafnidiaeth a defnyddio ynni.

Rydym wedi creu cyfeirlyfr o elusennau a sefydliadau all eich helpu chi i leihau effaith eich busnes ar yr amgylchedd.

Os ydych yn gwybod am unrhyw gyflenwyr neu gynlluniau cynaliadwy eraill, neu os oes gennych syniadau a chyngor pellach, rhowch wybod i ni fel bod modd i ni eu rhannu gyda phob partner.


Ymchwil

Mae’r ffocws ar effaith amgylcheddol yn ymwneud yn ymarferol â dewisiadau ynghylch teithio, hamdden a thwristiaeth. Yn ôl Adroddiad Teithio Cynaliadwy 2019 booking.com, mae dros hanner (55%) o deithwyr rhyngwladol yn nodi eu bod nhw’n fwy penderfynol i wneud dewisiadau teithio llesol nag oedden nhw flwyddyn yn ôl.

Mae hefyd yn gwneud synnwyr busnes i fuddsoddi a thynnu sylw at elfennau cynaliadwy eich busnes. Dywed 70% o deithwyr y byd y byddent yn fwy tebygol o drefnu llety o wybod ei fod yn eco-gyfeillgar, boed yn chwilio am arhosiad cynaliadwy ai peidio.

 

Surfers Against Sewage

Mudiad ar lawr gwlad sydd wedi tyfu i fod yn un o elusennau amgylcheddol mwyaf actif a llwyddiannus y DU.

 

 

Marine Conservation Society

 

 

Elusen arweiniol y DU o ran amddiffyn ein moroedd, ein glannau a’n bywyd gwyllt.

https://www.mcsuk.org/

Vegware

Mae’r gwaith gwych sydd eisoes wedi’i wneud yng Nghaerdydd ynghylch pecynnu cynaliadwy wedi’i amlygu yn astudiaeth achos Vegware ar gam Caerdydd o Ras Fôr Volvo 2018.

 

 


 

Gwybodaeth, Cymorth a Hyfforddiant

 

WRAP Cymru

Mae WRAP Cymru’n rhoi cefnogaeth benodol i Gymru ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys rheoli adnoddau, sectorau ailddefnyddio, a’r ymgyrch Ailgylchu dros Gymru.

Mae gwastraff bwyd yn bryder mawr. Yn 2015, nodwyd mai cost bwyd a wastraffwyd yn y DU o’r sector gwasanaethau lletygarwch a bwyd (GLlaB) yn y DU oedd £2.9 biliwn. Yn sgil ymchwil WRAP a Sefydliad Adnoddau’r Byd, daeth achos busnes cryf i’r amlwg dros leihau colled a gwastraff bwyd, gyda’r busnes cyfartalog yn llwyddo i gyflawni dychweliad 14:1 positif ar y buddsoddiad. Gall WRAP eich helpu chi i gyfrannu at leihau cyfanswm gwastraff y diwydiant a lleihau costau eich sefydliad eich hun.

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae WRAP Cymru yn gwahodd busnesau yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau am gyllid o’r Gronfa Economi Gylchol, sef £6.5m. Y nod yw bwrw ymlaen â’r gwaith o symud Cymru tuag at economi gylchol drwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, gan gadw adnoddau yn y cylch yn lle eu llosgi neu eu hanfon i safle tirlenwi, a chefnogi twf busnesau sy’n gweithio yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth ar y gronfa a sut i ymgeisio, ewch i:

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/economi-gylchol  

http://www.wrapcymru.org.uk/cy/grantiau  

 

Moroedd Glân

Nod Partneriaeth Moroedd Glân Cymru yw cydlynu camau gweithredu ledled cymunedau, busnesau a’r sectorau cyhoeddus, ac mae’n gweithio i weithredu Cynllun Gweithredu Sbwriel Morol cyntaf Cymru.

Mae hefyd yn falch o fod yn rhan o ymgyrch #MoroeddGlân y CU, sy’n trawsffurfio tueddiadau, ymarferion, safonau a pholisïau o amgylch y byd i leihau sbwriel morol a’r niwed y mae’n ei wneud.

https://www.cleanseas.org/

https://businesswales.gov.wales/marineandfisheries/cy/gwybodaeth-ac-ystadegau/partneriaeth-moroedd-glan-cymru

 

Business Wales

Os ydych yn chwilio am gymorth ag effeithlonrwydd adnoddau, cydymffurfiaeth gyfreithiol a systemau rheoli amgylcheddol, gall Busnes Cymru fod yn fan cychwyn da iawn. I gael rhagor o wybodaeth ar sut gall Busnes Cymru eich  helpu i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilynwch @_busnescymru neu ewch i https://businesswales.gov.wales/cy  

 

Cadwch Gymru’n Daclus

Drwy ei ystod o wobrwyon sydd ag achrediadau’n rhyngwladol, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gosod y safonau ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru, ynghyd â bod yn arbenigwyr yn y maes polisi ac ymchwil. Mae gwasanaethau eraill ar gael yn cynnwys malu papur, rheoli gwastraff digwyddiadau, a rheoli mannau gwyrdd.

 https://www.keepwalestidy.cymru/cy

 

Cadw Caerdydd i Symud

 

 

Cymrwch gip ar Cadw Caerdydd i Symud i gael gwybodaeth am deithio o amgylch y ddinas. Mae cyfrifiannell garbon hefyd er mwyn cymharu effaith opsiynau trafnidiaeth gwahanol (mae angen cofrestru).

https://keepingcardiffmoving.co.uk/cy/hafan/

 

Digwyddiadau Dinas Werdd

 

 

Mae’r grŵp lleol hwn yn cynnig rheoli digwyddiadau eco, adeiladu tîm gwyrdd, ac ymgynghoriaeth gynaliadwy, gan gynnwys ailgylchu, gwastraff bwyd a defnyddio ynni.

https://www.greencityevents.co.uk/  

 

Bwyd Caerdydd

Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo bwyd moesol, iachus a chynaliadwy yn y ddinas. I weld sut gall Bwyd Caerdydd eich cefnogi chi, ewch i’r wefan neu cysylltwch â pearl.costello@wales.nhs.uk

http://foodcardiff.com/cy/   

 

Less Plastic UK

Sefydlodd Amanda Keetley Less Plastic yn 2015 i godi ymwybyddiaeth am yr argyfwng plastig morol ac i ysbrydoli unigolion a sefydliadau i ddefnyddio llai o blastig. Drwy ei blog, y cyfryngau cymdeithasol, a’i llyfr, Plastic Game Changer, mae wedi grymuso gweithwyr proffesiynol i fwrw ymlaen ag ymdrechion lleihau plastig. Mae Amanda hefyd yn cynnig deunyddiau addysgol, sgyrsiau a gweithdai, a gwasanaethau ymgynghoriaeth i ysbrydoli newid positif.

Less Plastic. In your Life. On the Planet.


 

Ffyrdd i gymryd rhan

 

TerraCycle

 

Mae TerraCycle yn Gwaredu’r Syniad o Wastraff® drwy ailgylchu’r pethau “nad oes modd eu hailgylchu”. Boed hynny’n gapsiwlau coffi, beiros, neu’n fenig plastig, gall TerraCycle gasglu ac ailgylchu unrhyw fath o wastraff. Drwy gydweithio â phrif gwmnïau cynnyrch cwsmeriaid, manwerthwyr, gwneuthurwyr a busnesau mewn 20 o wledydd gwahanol, mae TerraCycle yn gallu gwyro miliynau o bunnoedd o wastraff o safleoedd tirlenwi a llosgwyr bob mis.

https://www.terracycle.com/en-GB/

 

Refill

Mae miliwn o boteli plastig yn cael eu prynu o amgylch y byd bob munud, a disgwylir y bydd y ffigur yn codi gan 20% arall erbyn 2021. Gellid arbed 10 miliwn o boteli pe byddai pob Gorsaf Ail-lenwi’n cael eu defnyddio ddwywaith y dydd. Ystyriwch gofrestru fel gorsaf ail-lenwi i helpu pobl leol ac ymwelwyr i Gaerdydd i yfed digon o ddŵr a lleihau gwastraff poteli plastig – mae nawr yn amser gwych i gymryd rhan gan fod 19 Mehefin yn Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol!

Homepage


 

Cyflenwyr

Dylid meddwl am gynaliadwyedd y cyflenwyr yr ydych yn eu defnyddio, gan gynnwys cyfanswm y pecynnau ac ôl-troed carbon y cludo. Mae hyn hefyd yn berthnasol i roddion a deunyddiau hyrwyddo. Dylech ystyried prynu niferoedd mawr er mwyn lleihau effaith y cludo ynghyd â’r costau.

 

Vegware

Mae Vegware wedi bod yn creu cynnyrch eco da iawn ers 2006, a nhw yw’r arbenigwyr rhyngwladol o ran pecynnau gwasanaeth bwyd wedi’u gwneud allan o blanhigion, y mae modd eu hailgylchu. Mae eu deunyddiau tafladwy wedi’u gwneud allan o ddeunyddiau adnewyddadwy, carbon is neu wedi’u hailgylchu, ac mae modd eu compostio’n fasnachol gyda gwastraff bwyd os yw’n cael ei dderbyn.

https://www.vegware.com/   

 

Eco to Go

Y weledigaeth yw cynhyrchu pecynnu syml ag effaith isel ar gyfer bwyd i fynd, sy’n rhoi popeth sydd ei angen arnoch. Mae Eco To Go yn defnyddio adnoddau adnewyddadwy y mae modd eu rheoli, i greu ystod eang o becynnau bwyd gan gynnwys bocsys, hambyrddau a charwyr diodydd.

https://ecotogofoodpacks.co.uk/    

 

 Ooho!

Tîm o ddylunwyr a chemegwyr, peirianwyr ac entrepreneuriaid sydd wedi creu datrysiadau pecynnu cynaliadwy allan o echdyniad gwymon sy’n diflannu’n naturiol. Maent wedi penderfynu gweithio ar y cyd â brandiau megis Selfridges, Just Eat a Lucozade i dreialu’r dewisiadau amgen newydd ac arloesol i boteli plastig, cwpanau a bagiau bychan.

https://www.notpla.com/   

Rapstrap

Faint o faneri a chebl ydych chi’n eu defnyddio? I osgoi ceblau un-tro tafladwy, rhowch gynnig ar Rapstrap, sef cebl amldro, hyblyg ac amlbwrpas.

http://www.rapstrap.com/

 

GOOROO Events

Rhoi dull ar-lein i ddefnyddwyr i chwilio am wasanaethau digwyddiadau eco-gyfeillgar yn eu dinas, yn eu helpu nhw i gynnal digwyddiadau anhygoel gan ddefnyddio brandiau moesol.

https://www.goorooevents.co.uk  

https://www.facebook.com/pg/GOOROOEVENTS/about/?ref=page_internal  


 

Gwobrwyon ac Achrediadau

Os ydych wedi cymryd camau i wella eich cynaliadwyedd ac yn awyddus i’ch cwsmeriaid gael gwybod, beth am gael cydnabyddiaeth?

 

Allwedd Werdd

Mae dros 3000 o sefydliadau mewn 57 gwlad bellach yn arddangos yr achrediad Allwedd Werdd, sydd wedi’i ddatblygu’n benodol ar gyfer darparwyr lletygarwch. Mae’r Allwedd Werdd wedi’i datblygu gan Ffederasiwn Addysg Amgylcheddol, yr un sefydliad sy’n rhedeg y wobr Baner Las i draethau. Mae’r Allwedd Werdd wedi’i chydnabod gan Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig, a elwir yn UNESCO. Mae’r Allwedd Werdd yn galluogi busnesau i wneud newidiadau amgylcheddol positif, heb gyfaddawdu ar y gwasanaeth na phrofiad y gwesteion.

https://greenkey.org.uk/ 

 

Twristiaeth Werdd

Mae Twristiaeth Werdd yn hyrwyddo ffyrdd mwy gwyrdd i fusnesau a sefydliadau weithio, drwy gynnig cyngor i’n haelodau ar:

 • Leihau defnydd ynni
 • Arbed dŵr
 • Gwaredu gwastraff mewn modd effeithlon ac eco-gyfeillgar
 • Prynu moesol
 • Aros yn lleol ac yn dymhorol
 • Lleihau milltiroedd bwyd
 • Hyrwyddo bioamrywiaeth
 • Mabwysiadu agwedd gall a chynaliadwy o’r dechrau’n deg

 

Caiff eu gwobrwyon Efydd/Arian/Aur eu cydnabod yn fyd-eang fel safon arfer ecogyfeillgar dda, ac maent yn ffordd wych o symud ymlaen ar daith werdd ynghyd â chyfleu ‘ansawdd werdd’, gan ddenu cwsmeriaid a mwy o ymwelwyr sy’n meddwl mewn ffordd ecogyfeillgar.

 www.green-tourism.com

 

Gwobr Green Alley 2019

Mae Green Alley yn chwilio am fusnesau newydd ac entrepreneuriaid sydd am daclo’r her wastraff ryngwladol gan ddefnyddio:

 • datrysiadau economi gylchol digidol
 • datrysiadau ailgylchu
 • syniadau i atal gwastraff

Bydd yr enillydd yn derbyn €25,000 a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 25 Mehefin 2019

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwobr-green-alley-2019

 

Top